Committee

Chairman

 • Shuai Chen, Wuhan University

Technical Program Committee

 • Qiuyan Yuan, University of Manitoba
 • Tianyin Liu, China General Technology
 • Liming Zhang, Chinese Academy of Sciences
 • Yingda Lu, Yale University
 • Jiajie Wang, Tohoku University
 • Zili Zhang, Chinese Academy of Sciences
 • Feng Wang, Southern University of Science and Technology
 • Yongqiang Yuan, Sun Yat-sen University

Organizing Committee

 • WenChao Dou, Chinese Academy of Sciences
 • Yahong Han, Huazhong Agricultural University
 • Jian Song, Heidelberg University
 • Tongjin Zhang, Chinese Academy of Sciences
 • Dan Tong, Tsinghua University
 • Lingyan Yang, Chinese Academy of Sciences
 • Linghong Xu, Peking University
 • Kefang Liu, University of Macau
 • Lu Zhang, Cornell University
 • WenChao Dou, Chinese Academy of Sciences

Publicity Committee

 • Xiaolong Li, Beijing University of Posts and Telecommunications
 • James Duncan-Brown, University of South Africa

Copyright © 2022 Eliwise Academy. All rights reserved.